LIÊN KẾT DOANH NHÂN TIỀN GIANG
Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang: Phấn đấu đến năm 2020 không có hợp tác xã yếu kém

Hiện nay, các mô hình kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn tỉnh ngày càng được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động. Nhiều mô hình KTTT mới ra đời đã khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) của địa phương. Nhân dịp Đại hội thành viên Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ V (2015 – 2020), ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang đã đánh giá:

KTTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã gặp không ít khó khăn, nhưng từng tập thể, cá nhân đã phấn đấu vươn lên hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, cụ thể: Doanh thu đạt 2.190 tỷ đồng, tăng 54,7%; nộp thuế 12 tỷ đồng, tăng 1%; lợi nhuận sau thuế đạt 28 tỷ đồng, tăng 8,7%; thu nhập bình quân đạt 2,68 triệu đồng, tăng 59,8%; hợp tác xã (HTX) hoạt động ổn định, có lãi chiếm 84,9%, tăng 1,57%.

Trong 5 năm qua, KTTT trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới về tổ chức và hoạt động, thích ứng ngày càng tốt hơn với sự biến động của cơ chế thị trường, từng bước khẳng định vai trò, vị trí, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở và đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH ở địa phương.

Phóng viên (PV): Trong thời gian qua, Liên minh HTX đã thực hiện công tác tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển KTTT như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Hồng: Trong nhiệm kỳ, Liên minh HTX đã chủ trì phối hợp các ngành có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 47 ngày 2/5/2013 về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT; tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 26 ngày 12/10/2012 về tăng cường công tác hỗ trợ, khuyến khích phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh, Quyết định 2875 ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh về việc kiện toàn lại Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, Kế hoạch 275 ngày 1/12/2014 đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT của tỉnh về việc chuyển đổi các HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012, Quyết định 18 ngày 7/4/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch hỗ trợ thành lập mới, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ HTX, tổ hợp tác hàng năm…

PV: Thưa ông, đối với công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể được thực hiện như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Hồng: Liên minh HTX tỉnh cũng đã ký kết các chương trình phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Nội dung phối hợp tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với phát triển HTX như: Tổ chức tuyên truyền, vận động phát triển HTX, triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển HTX, xây dựng mô hình HTX điển hình tiên tiến.

Thông qua các chương trình phối hợp các ngành, địa phương, các tổ chức có điều kiện hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò và bản chất HTX kiểu mới, từ đó nâng cao trách nhiệm trong phát triển HTX, quan tâm hơn đến công tác quản lý Nhà nước về HTX, tạo điều kiện thuận lợi cho HTX hoạt động.

PV: Trong thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ như thế nào để góp sức xây dựng 19 tiêu chí xã nông thôn mới (NTM)?

Ông Nguyễn Văn Hồng: Với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, Liên minh HTX tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM, tham gia các hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng hợp báo cáo, kiểm tra, theo dõi một số xã điểm theo sự phân công của Ban Chỉ đạo tỉnh. Bên cạnh đó còn trực tiếp tư vấn, hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác đáp ứng tiêu chí 13, góp phần hoàn thành các tiêu chí về NTM.

Dây chuyền sản xuất của HTX Đan len Chiến Thắng.

PV: Xin ông cho biết những hạn chế, tồn tại của KTTT hiện nay?

Ông Nguyễn Văn Hồng: Nhận thức về bản chất HTX kiểu mới, đặc biệt là các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của một số cán bộ quản lý HTX và thành viên chưa đầy đủ dẫn đến hiểu sai, vận dụng không đúng làm cho HTX phát triển chưa vững chắc, chưa thực sự hấp dẫn thành viên; công tác tổ chức lại hoạt động của các HTX theo Luật HTX năm 2012 còn chậm, địa phương thiếu quan tâm đôn đốc, bản thân các HTX chưa chủ động thực hiện; trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn hạn chế, chủ yếu làm việc bằng kinh nghiệm, nhiệt tình và tâm huyết với HTX, hiệu quả kinh tế thấp nên đem lại quyền lợi thành viên chưa nhiều.

PV: Vậy những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Hồng: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về phát triển KTTT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động phát triển tổ hợp tác, HTX; tăng cường hoạt động tư vấn, hỗ trợ. Phát triển HTX; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên; phấn đấu đến năm 2020 không có HTX yếu kém.

PV: Xin cảm ơn ông!

PV (thực hiện) (Nguồn: Báo Ấp Bắc)

Books