LIÊN KẾT DOANH NHÂN TIỀN GIANG
ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG

TGB – DIEU LE NK II 2018

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN TIỀN GIANG TẠI TP.HCM

(Ban hành kèm theo Quyết định số :66/QĐ.HH

Ngày 16 tháng 12  năm 2013 của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh)

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Tên gọi và trụ sở

- Tên gọi: CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN TIỀN GIANG TẠI TP.HCM

- Tên giao dịch quốc tế:  Tien Giang Businsess Club in HCM City

Viết tắt : TGB

- Trụ sở Câu lạc bộ đặt tại: 64 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1

- Câu lạc bộ Doanh nhân Tiền Giang tại Tp.HCM trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp

TP.HCM (HUBA)

Điều 2. Mục đích của Câu lạc bộ:

Câu lạc bộ Doanh nhân Tiền Giang tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là tắt là Câu Lạc bộ) là tổ chức tự nguyện của các doanh nhân đồng hương Tiền Giang lập nghiệp, kinh doanh tại TP.HCM, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết, hoạt động giao lưu thường xuyên, phi lợi nhuận, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên trong câu lạc bộ.

Là cầu nối cho doanh nhân quan hệ với UBND tỉnh và các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh và hoạt động từ thiện xã hội

Là cầu nối cho các doanh nhân đồng hương Tiền Giang thắt chặt tình thân hữu, hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý và các hoạt động cộng đồng.

Tiếp nhận chiến lược phát triển của Tỉnh, và thông tin kinh tế của tỉnh để phổ biến cho các thành viên, hợp tác với các cơ quan chức năng của tỉnh thúc đẩy các hoat động đầu tư, kinh doanh của doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức các hoạt động từ thiện hỗ trợ cho đồng bào nghèo sinh sống tại tỉnh và đồng bào, sinh viên, học sinh có quê ở Tiền Giang sinh sống, học tập tại TPHCM kinh doanh.

Quảng bá hoạt động Câu Lạc bộ, vận động doanh nhân tại TPHCM và các địa phương khác đầu tư vào Tiền Giang.

Tổ chức các cuộc giao lưu, tọa đàm, hội thảo nhằm nâng cao năng lực quản trị, xây dựng và phát triển thương hiệu.

CHƯƠNG II NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CLB

Điều 3: TGB có nhiệm vụ:

Làm cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương tại Tỉnh Tiền Giang về mọi mặt, là diễn đàn trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp;

Tổ chức các cuộc họp, hội thảo để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các hội viên để cùng tồn tại và phát triển;

Hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong phạm vi có thể được, kể cả tổ chức đào tạo chuyên môn cho các doanh nghiệp nếu thấy cần thiết;

Xây dựng và không ngừng phát triển hội viên để mở rộng phạm vi hoạt động của hội;

Hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp, cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

Tổ chức các buổi giao lưu nhằm thắt chặt tình thân hữu, hỗ trợ, giúp đỡ nhau giữa các thành viên trong hội

Tổ chức các hoạt động xã hội nhằm đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà Tiền Giang nói riêng và đất nước nói chung.

Quản lý và sử dụng hợp pháp quỹ của Hội, trong công tác phục vụ hội viên và phục vụ xã hội.

CHƯƠNG III : HỘI VIÊN

Điều 4: Đối tượng tham gia:

Tất cả thành viên HĐQT, thành viên ban tổng giám đốc, giám đốc điều hành, chủ doanh nghiệp tư nhân, chuyên gia tư vấn, chuyên viên kinh tế,Cán bộ quản lý từ cấp trưởng phòng trở lên … các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài hoạt động tại TP.HCM có quê hương Tiền Giang (Con,cháu,dâu rể…) hoặc đang quan tâm, đầu tư và làm ăn tại Tiền Giang đều có thể đặng ký gia nhập Câu lạc bộ.

Các đối tương khác được quyền tham gia với tư cách là hội viên liên kết,không được ứng cử vào ban chấp hành.

Điều 5 :. Thủ tục gia nhập:

- Đăng ký gia nhập Câu lạc bộ

- Đóng  phí gia nhập Câu lạc bộ

- Được Ban Thường Trực Câu lạc bộ công nhận là Hội viên sau khi đã nộp đủ phí gia nhập và hội phí (trừ Ban cố vấn)

Điều 6: Quyền của thành viên:

- Được tham gia tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ.

- Được ứng cử, đề cử và bầu cử Ban Chấp hành Câu lạc bộ, được thảo luận và biểu quyết các công việc của Câu lạc bộ.

- Được quyền xin ra khỏi câu lạc bộ do nhu cầu cá nhân bằng một thư thông báo gửi BCH.

Điều 7: Nghĩa vụ của thành viên:

- Thi hành nghiêm túc điều lệ của Câu lạc bộ

- Hội phí hoạt động thường niên theo qui định 3.000.000đ/năm (Ba triệu đồng /năm).

- Hội phí Ban Chấp Hành thường niên theo quy định 5.000.000đ/năm ( Năm triệu đồng/năm)

- Hội phí có thể được điều chỉnh khi có sự đồng ý của Ban Thường Trực.

- Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ.

- Góp phần quảng bá và vận động xây dựng Câu lạc bộ .

Điều 8: Chế Độ Hội Họp

- Hàng năm câu lạc bộ họp toàn thể thành viên vào dịp cuối năm

- Mỗi 6 tháng Đại Diện Ban Thường Trực Câu Lạc Bộ họp với Ban liên lạc đồng hương Tiền Giang tại Tp.HCM để báo cáo tình hình, đánh giá kết quả hoạt động.

- Khi cần thiết Chủ Tịch và Ban Chấp Hành có thể triệu tập cuộc họp bất thường.

CHƯƠNG IV :  NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 9: Nguyên tắc hoạt động:

- Hoạt động của Câu lạc bộ dựa trên nguyên tắc phi lợi nhuận, phát huy và kết hợp năng lực các thành viên để phát triển họat động chung của Câu lạc bộ.

- Câu lạc bộ do Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM cho phép thành lập và ra quyết định công nhận.

- Hoạt động của các thành viên mang tính chất tự nguyện.

Điều 10: Đại hội thành viên Câu lạc bộ:

- Họp ba năm một lần để bầu Ban Chấp hành,đề ra phương hướng hoạt động cho Câu lạc bộ.

- Khi cần thiết, Ban Chấp hành có thể triệu tập Đại hội bất thường.

Điều 11: Ban thường trực Câu lạc bộ:

- Ban Thường Trực gồm 11 người : 01 Chủ tịch , 10 Phó Chủ tịch và một tổng thư ký

- Nhiệm kỳ: 3 năm. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Đại hội thành viên Câu lạc bộ bầu Ban chấp hành mới. Trong trường hợp thành viên trong Ban chấp hành vì lý do nào đó ngưng công việc giữa nhiệm kỳ, các thành viên trong Ban chấp hành sẽ bầu bổ sung.

- Ban Chấp Hành có nhiệm vụ đề ra và điều hành toàn bộ các hoạt động của Câu lạc bộ.

1/ Chủ tịch: được đề cử sau khi đã được đại hội toàn thể hội viên bầu cử trong đại hội nhiệm kỳ, có quyền hạn và trách nhiệm như sau:

- Đại diện hợp pháp của Câu lạc bộ;

- Tổ chức thực hiện các phương hướng đề ra và điều lệ Câu lạc bộ;

 - Ký quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm và trực tiếp chỉ đạo Tổng thư ký;

- Phê duyệt nhân sự, ký các quyết định, văn kiện liên quan đến TGB;

-  Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành và toàn thể hội viên về hoạt động của TGB;

-  Chủ trì các cuộc họp của Ban chấp hành.

2/Các Phó Chủ tịch: Là những người giúp cho Chủ tịch trong việc tổ chức và điều hành công việc của TGB, chịu trách nhiệm trong các công việc do Ban Chấp Hành phân công

Thay mặt Chủ Tịch điều hành khi vắng mặt và có sự ủy quyền của Chủ Tịch.

3/ Tổng thư ký: Là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động của TGB

Books